ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๔ จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับโรงพยาบาลพรหมคีรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และ อสม. ​ออกฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบอาหารกล่อง ตามโครงการจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วัดยางใหญ่ ต.สุรนารี จ.นครราชสีมา

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จ.ลำปาง

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตห้วยขวาง ร่วมกันรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานและดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชน ณ ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว ๔๒ - ๔๔ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ในตู้ปันสุข แบ่งเบาค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เขตมีนบุรี กทม.

จิตอาสา ๙๐๔ กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สนับสนุนวัตถุดิบและทำอาหารปรุงสุก ​ณ ชุมชนมหาดไทย ๑ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๑๒ จิตอาสา ๙๐๔ กอ.รมน.ปราจีนบุรี และคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ร่วมส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โดยจัดกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก ณ รพ.ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >