ข่าวเด่น
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พล.ต.หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา ๙๐๔ ติดตามการดำเนินงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน นศท.มณฑลทหารบกที่ ๑๔ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา อบจ.ชลบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี รับบริจาคโลหิตตามโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ
จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ม.๑ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ห้วง ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ (Achievements of Royal Thai Volunteer)
ถุงยังชีพพระราชทาน น้ำพระราชหฤทัยของในหลวงและพระราชินี
หนึ่งเดียวในโลก เรื่องเล่าจาก ถุงพระราชทาน