การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตกเฉียงใต้