การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 
ร้อยเอ็ด