การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 
สุราษฎร์ธานี