การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 
สระแก้ว