การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 
อ่างทอง