การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 
ฉะเชิงเทรา