การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 
สิงห์บุรี