ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนา

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 89,720,326.- บาท ฝึกอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำ โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

< 1 2 3 4 5 6 >