ข่าวเด่น

หลายคนอาจไม่รู้ ในหลวงได้ทรงงานอยู่เบื้องหลัง แบบค่อยเป็นค่อยไป หลายอย่าง เพื่อสืบสานและรักษาต่อยอด โครงการต่างๆ ของในหลวง ร.๙ ไปดูสิ่งที่กำลังผลิดอกออกผลให้กับประเทศ

หลายคนอาจไม่รู้ ในหลวงได้ทรงงานอยู่เบื้องหลัง แบบค่อยเป็นค่อยไป หลายอย่าง เพื่อสืบสานและรักษาต่อยอด โครงการต่างๆ ของในหลวง ร.๙ ไปดูสิ่งที่กำลังผลิดอกออกผลให้กับประเทศ

๑. คลองสวย น้ำใส ปรับภูมิทัศน์คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว พลิกฟื้นชีวิตคลอง ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แก้ปัญหา ลดน้ำเน่าเสีย กำจัดขยะในลำคลอง ดำเนินการไปแล้วอย่างน้อย ๑๒ คูคลอง

๒. นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ปัญหาเรื่องสายไฟและสายสื่อสาร ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่สามารถบูรณาการการใช้งานร่วมกันได้ มีความพยายามแก้ไขและจัดระบบมานานมาก แต่ดำเนินการไม่สำเร็จ นับตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้เริ่มจัดระเบียบ นำสายลงใต้ดิน เริ่มที่ถนนราชดำเนิน หลังจากนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในถนนสายหลัก และทยอยทำในต่างจังหวัดฯ

๓. พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานและต่อยอดโครงการ พัฒนาโครงการพระราชดำริ จ.จันทบุรี พัฒนาแหล่งน้ำกว่า ๑๑๖ โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำในพระราชดำริ ๒๕ โครงการ

๔. จัดระเบียบ สร้างวินัย พระองค์ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องระเบียบวินัยมาก ด้วยทรงเห็นว่าการมีวินัยเป็นพื้นฐานที่สะท้อนถึงสังคมและประเทศชาติ จึงมีการปลูกฝั่งตั้งแต่ด็กและต่อยอดสร้างระเบียบให้ยั่งยืน จัดที่พักพิงให้คนเร่ร่อน สร้างเลนจักรยานสำหรับผู้ปั่นจักรยาน เพื่อความปลอดภัยและปลูกฝังวินัยจราจรตั้งแต่เด็ก ดังจะเห็นได้จากการจัดงานอุ่นไอรัก จะมีมุมสร้างวินับจราจรสำหรับเด็ก ทรงมีแนวคิดให้คนไทยมีน้ำใจแบ่งปันการใช้ถนนร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Share The Road

๕. สาธารณสุข ห่วงใยประชาชน ด้วยทรงตระหนักดีว่า การออกกำลังกาย เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น จึงทรงเป็นต้นแบบรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังสร้างวินัยและความสามัคคี โดยทรงนำกิจกรรมปั่นจักรยานทั่วประเทศ สร้างเลนสำหรับปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยหันมาออกกำลังกายมากขึ้น
ขณะเดียวกันในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ท่านทรงให้การช่วยเหลือ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล ๒๗ แห่ง ช่วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและโรงพยาบาลศิริราช และพระราชทานรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่

๖. พระบารมีแผ่ไปถึงทุกที ดูแลทั่วถึง ทั่วไทย ด้วยทรงตระหนักดีว่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สิ่งสำคัญคือการให้บริการประชาชนในการรถตรวจเชื้อโควิด ท่านจึงเคลื่อนที่พระราชทานรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่จำนวน ๑๓ คัน ให้กระทรวงสาธารณสุข ใช้สำหรับวิ่งไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังพระราชทานเครื่องบินเล็กลาดตระเวน ๓ ลำให้กองทัพบกสำหรับช่วยเหลือประชาชน
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือ ๑๓ หมูป่า ทำให้สามารถบูรณาการและระดมทุกหน่วยไปช่วยเหลือ ตั้งหน่วยเคลื่อนที่พระราชทาน รถพยาบาลกู้ชีพ ศูนย์แพทย์ชายแดนใต้ พัฒนาสร้างนวัตกรรมตรวจเชื้อโควิดร่วม SCG
และเครื่องเป่าลมดับไฟป่า

๗. ภูมิใจในชาติ สร้างสังคมมิสุข รักษาเอกลักษณ์ไทยล้ำค่า ทรงเจริญรอยตามวัฒนธรรมโบราณราชประเพณีไทย ส่งเสริมให้คนไทยหันมาแต่งกายชุดไทยได้อย่างภาคภูมิใจ จุดประกายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

๘. ส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษา ฟื้นฟูโรงเรียน การศึกษา ที่ประสบอุทกภัย ดูแลอย่างทั่วถึง อาทิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดาร และพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา

๙. พัฒนาคน รักษาธรรมชาติ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ลดความขัดแย้งคนกับช้าง ด้วยการพัฒนาแหล่งอาหารของช้างและสัตว์ป่า ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ ต่อยอดโครงการหลวง ฟื้นชีวิตชาวป่าละอู

๑๐. บารมีปกเกล้าชุมชนอยู่ติดชายแดน สร้างหมู่บ้านต้นแบบตามแนวชายแดนให้ชุมชนอยู่ติดชายแดนที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

๑๑. พัฒนาสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สร้างศูนย์อพยพให้ชาวบางสะพาน จัดตั้ง จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ช่วยสังคมเพื่อนการเปลี่ยนแปลง ราชทัณฑ์ปันสุข พระราชทานที่ดินกว่า ๒ พันไร่ เพื่อประโยชน์ทางราชการ
ทรงเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วประเทศ และทุกครั้งที่ประชาชนประสบภัย จะทรงจัดถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือ