ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 28 เรือพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ 10

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ถือเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่จะขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคมนี้
ใช้เรือพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือรูปสัตว์ จำนวน 10 ลำ
คือ เรือเอกไชยเหิรหาวคู่กับเรือเอกไชยหลาวทอง เรือครุฑเหิรเห็จกับเรือครุฑเตร็จไตรจักร เรือพาลีรั้งทวีปกับเรือสุครีพครองเมือง เรือกระบี่ปราบเมืองมารกับเรือกระบี่ราญรอนราพณ์ และเรืออสุรวายุภักษ์กับเรืออสุรปักษี
เรือพิฆาต 2 ลำ คือเรือเสือทยานชลกับเรือเสือคำรณสินธ์ นอกจากนี้ ยังมีเรือดั้งจำนวน 22 ลำ เรือแซง จำนวน 7 ลำ เรือทองขวานฟ้า เรือทองบ้าบิ่น เรืออีเหลือง เรือแตงโม จำนวน 4 ลำ และเรือตำรวจ จำนวน 3 ลำ
ซึ่งเรือพระราชพิธีแต่ละลำได้มีการซ่อมบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 เพื่อใช้ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งล่าสุดในวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555 ครั้งนั้นเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคใหญ่
ซึ่งรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคครั้งนี้
ได้ดำเนินการซ่อมบูรณะเรือพระราชพิธีทั้งหมดอีกครั้งโดยกองทัพเรือ และสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงแข็งแรง ซ่อมลวดลาย ปิดทองประดับกระจกใหม่ บูรณะพระแท่นบัลลังกัญญาเรือพระที่นั่ง
คฤห์เรือรูปสัตว์ รวมถึงการซ่อมอุปกรณ์เครื่องประกอบตกแต่งเรือ และอาภรณ์ภัณฑ์ประดับเรือพระราชพิธีแล้วเสร็จด้วยความงดงาม สมพระเกียรติ

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 1,122 ครั้ง