ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 11 เรือพระราชพิธีสมัยรัชกาลที่ 7

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อทรงประกอบพระราชพิธี บรมราชาภิเษกแล้ว โปรดให้มีการเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารคในวันที่ 1 มีนาคม 2468
และเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคในวันที่ 3 มีนาคม 2468 โดยเสด็จพระราชดำเนินจากพระบรมมหาราชวัง บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ไปยังวัดอรุณราชวรารามโดยขบวนเสด็จพระราชดำเนินพยุหยาตราทางชลมารค
และเสด็จพระราชดำเนินคืนสู่พระบรมมหาราชวังด้วยขบวนหยุหยาตราทางชลมารคเช่นเดิม ก่อนเสด็จพระราชดำเนิน เจ้าพนักงานแต่งพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ผูกม่านทองประจำเสาพระที่นั่ง และปลูกพลับพลารองรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า
ฝ่ายใน ราชทูตจากต่างประเทศ ตลอดจนบรรดาประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าราชวรดิษฐ์เสด็จประทับพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี
ครานั้นพระองค์ฉลองพระองค์และพระภูษาสีเขียว ทรงพระมหามาลาเส้าสูงสีเขียว ทอดพระเนตรเรือพระราชพิธีริ้วขบวนหน้าเสร็จแล้ว
เสด็จลงประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ทรงพระมหากฐินน้อยแล้วเสด็จลงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ประทับบนพระราชอาสน์ภายในบุษบก
แล้วจึงเสด็จฯ ทางชลมารคไปวัดอรุณราชวรารามเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เทียบท่าพระฉนวน  ทรงเปลื้องพระชฎามหากฐินน้อย ทรงพระมหามาลาเส้าสูง แล้วเสด็จฯ เข้าวัดอรุณราชวราราม
ประทับพระราชยานโดยขบวนราบทรงจุดธูปเทียนสักการะบูชาพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 2 และทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิตร และโปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าพนักงานพระภูษามาลาเชิญทรงสพักตาดถวายพระพุทธธรรมมิศรราชเมื่อเรือพระที่นั่งเทียบท่าราชวรดิษฐ์ ทรงเปลื้องชฎามหากฐินน้อย ทรงพระมหามาลาเส้าสูง
แล้วพระราชดำเนินสู่เกยประทับพระราชยาน เสด็จฯ โดยขบวนราบคืนสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาภิรมย์
ในสมัยรัชกาลที่ 7 นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตการ วางระเบียบริ้วขบวนเรือพระราชพิธีใหม่ตามแบบที่จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือขณะนั้นได้ทรงค้นคว้าโดยจัดรูปขบวนเข้าหาจำนวนเรือที่มีอยู่เป็นสำคัญ แต่ยังคงยึดหลักโบราณราชประเพณี
 
 

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 604 ครั้ง