คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ศิวาลัยไกลาส หรือ ศิวาลัยไกรลาส

ศิวาลัยไกลาส หรือ ศิวาลัยไกรลาส

ศิวาลัย มาจากคำภาษาสันสกฤต ศิว [สิ-วะ] หมายถึง พระศิวะ กับคำภาษาบาลีและสันสกฤต
อาลย [อา-ละ-ยะ] หมายถึง บ้าน ที่อยู่ ส่วน ไกลาส หรือ ไกรลาส มาจากคำภาษาสันสกฤต
ไกลาส [ไก-ลา-สะ] เป็นชื่อภูเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของพระศิวะ
รวมแล้ว ศิวาลัยไกลาส หรือ ศิวาลัยไกรลาส มีความหมายว่า เขาไกลาสอันเป็นที่สถิตแห่งพระศิวะ

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [บอ-รม-มะ-รา-ชา-พิ-เสก] เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
จากพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ [อัด-ถะ-ทิด-อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด] ไปประทับยังพระที่นั่งภัทรบิฐ [พัด-ทฺระ-บิด]
พระราชครูพราหมณ์จะกล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกลาส เพื่อเชิญพระศิวะให้เสด็จมาสถิตยังสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
อันเนื่องด้วยคติความเชื่อสืบมาในสยามประเทศว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ [สม-มด-ติ-เทบ]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 909 ครั้ง