คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระชัยประจำรัชกาล

พระชัยประจำรัชกาล

พระชัยประจำรัชกาล ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีจะใช้ว่า พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล [พฺระ-พุด-ทะ-ปะ-ติ-มา-ไช-ยะ-วัด-ปฺระ-จำ-รัด-ชะ-กาน]
มีราชประเพณีมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ครั้งยังไม่ได้ครองราชย์มีพระพุทธรูปประจำพระองค์ที่เชิญไปในราชการศึกสงครามทุกครั้ง
ซึ่งเรียกว่า พระชัยหลังช้าง [พฺระ-ไช-หฺลัง-ช้าง] เมื่อทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว
โปรดให้เชิญไปประดิษฐานหน้าพุทธบัลลังก์ [พุด-ทะ-บัน-ลัง] พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร [พฺระ-พุด-ทะ-มะ-หา-มะ-นี-รัด-ตะ-นะ-ปะ-ติ-มา-กอน]
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทำให้ขาดพระพุทธรูปสำหรับทรงสักการะเป็นประจำ ณ พระราชมณเฑียร
จึงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นแทน ถวายนามว่า พระชัย [พฺระ-ไช] ต่อมารัชกาลที่ ๔ ทรงเติมสร้อยเป็น “พระชัยวัฒน์” [พฺระ-ไช-ยะ-วัด] แต่เดิมคำว่า ชัย ใช้ไม้มลาย

ในรัชกาลต่อ ๆ มาจึงถือเป็นราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์เมื่อทรงรับบรมราชาภิเษกแล้วจะทรงหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล

ปัจจุบันนี้มีพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ เว้นรัชกาลที่ ๘ เพียงรัชกาลเดียว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 428 ครั้ง