คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งลำทรง

 

เรือพระที่นั่งลำทรง

เรือพระที่นั่งลำทรง หรือ เรือพระที่นั่งทรง หมายถึงเรือพระที่นั่งซึ่งพระมหากษัตริย์ประทับ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ประเภทเรือพระที่นั่งที่ใช้เป็นเรือพระที่นั่งลำทรง ได้แก่ เรือพระที่นั่งกิ่ง เรือพระที่นั่งเอกชัย [เอก-กะ-ไช] และเรือพระที่นั่งศรี
          ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นปรากฏหลักฐานการสร้างเรือพระที่นั่งที่ใช้เป็นเรือพระที่นั่งลำทรงหลายลำ เช่น เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ [สี-สุ-พัน-นะ-หง] เรือพระที่นั่งศรีสมรรถไชย [สี-สะ-หฺมัด-ถะ-ไช]
เรือพระที่นั่งไกรสรมุข [ไกฺร-สอ-ระ-มุก] เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย [สี-ปฺระ-พัด-ไช] เรือพระที่นั่งไกรแก้วจักรรัตน์ [ไกฺร-แก้ว-จัก-กฺระ-รัด]
เรือพระที่นั่งไกรสรจักร [ไกฺร-สอ-ระ-จัก] เรือพระที่นั่งชลพิมานชัย [ชน-พิ-มาน-ไช] เรือพระที่นั่งไกรสรมาศ [ไกฺร-สอ-ระ-มาด] ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑
เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณในสมัยรัชกาลที่ ๓ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช [อะ-นัน-ตะ-นาก-คะ-ราด] ในสมัยรัชกาลที่ ๔
          การเลือกเรือพระที่นั่งเป็นเรือพระที่นั่งลำทรงเป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัย [พฺระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-วิ-นิด-ไฉ] เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดให้ใช้เรือพระที่นั่งชลพิมานชัย [ชน-พิ-มาน-ไช] เป็นเรือพระที่นั่งลำทรง
หรือบางครั้งโปรดให้ใช้เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณเป็นเรือพระที่นั่งลำทรง ในสมัยรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ โปรดให้ใช้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งลำทรง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 484 ครั้ง