คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งและเรือขบวน (๓)

เรือพระที่นั่งและเรือขบวน (๓)

          พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) กล่าวว่า
มีเรือที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ปรากฏความตอนหนึ่งว่า “...แล้วโปรดให้ช่างทำเรือพระที่นั่งกราบ พระที่นั่งเอกไชย พระที่นั่งประกอบ ขึ้นไว้เป็นเกียรติยศสำหรับแผ่นดิน”
และในจดหมายเหตุ “บัญชีเรือพระที่นั่งและเรือกระบวน” พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏเรือต่าง ๆ ดังนี้
เรือพระที่นั่งกิ่ง เรือพระที่นั่งเอกชัย เรือเอกชัยคู่ชัก เรือพระที่นั่งศรีประกอบ
เรือพระที่นั่งศรีเขียน เรือศรีรอง เรือพระราชวังบวร เรือพระที่นั่งโขน เรือพระที่นั่งวังหน้าแปลงชื่อใหม่
เรือขบวนปิดทอง เรือขบวนรูปสัตว์เขียน เรือรามันเขียน รวมเป็นเรือกิ่ง ๓ เรือเอกชัย ๕ เรือศรีประกอบ ๖
เรือศรีเขียน ๔ เรือศรีรอง ๒ เรือโขนที่นั่ง ๑๔ เรือแซงโขน ๓ เรือขบวนรูปสัตว์ ๘ เรือขบวนเขียนรูปสัตว์ ๑๒ เรือแซ ๑๒ รวมเป็นเรือ ๖๙ ลำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 338 ครั้ง