คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน [พฺระ-ที่-นั่ง-จัก-กฺระ-พัด-พิ-มาน] เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของพระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร ลักษณะเป็นพระที่นั่งทรงไทยผนังก่ออิฐถือปูน ๓ องค์แฝด
เรียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ หน้าบันประดับด้วยลายจำหลักรูปพระอินทร์ประทับเหนือบุษบกล้อมด้วยลายกระหนกหัวนาค

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ทางทิศตะวันออก เป็นพระวิมานที่ทรงพระบรรทมของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ ภายในกั้นพระฉากแบ่งเป็นห้อง ๆ ห้องในพระฉากด้านเหนือประดิษฐานพระแท่นราชบรรจถรณ์ [พฺระ-แท่น-ราด-ชะ-บัน-จะ-ถอน]
ซึ่งเคยเป็นพระแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน้าพระแท่นราชบรรจถรณ์ [พฺระ-แท่น-ราด-ชะ-บัน-จะ-ถอน] ทอดพระแท่นลด
บนเพดานเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร [พฺระ-นบ-พะ-ปะ-ดน- มะ-หา-สะ-เหฺวด-ตะ-ฉัด] ห้องในทางฉากด้านใต้เป็นห้องทรงเครื่อง (ห้องแต่งพระองค์)
ตั้งพระแท่นราชอาสน์ทอดเครื่องสรงพระพักตร์และเครื่องพระสำอาง เบื้องบนกางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร [พฺระ-นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหฺวด-ตะ-ฉัด]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 854 ครั้ง