คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระธำมรงค์

พระธำมรงค์

คำว่า ธำมรงค์ หมายถึง แหวน มาจากภาษาเขมร ทมฺรง่ [โตม-ร็วง] ซึ่งแปลว่า ทรวดทรงและเครื่องทรงของกษัตริย์
ผู้รู้กล่าวว่า คำนี้ในภาษาเขมรโบราณแปลว่า เครื่องประดับนิ้ว แหวน อาวุธ หนังสือ “ราชูปโภคและพระราชฐาน” กล่าวถึงพระธำมรงค์ ๒ องค์
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ พระธำมรงค์วิเชียรจินดา [วิ-เชียน-จิน-ดา] และ พระธำมรงค์รัตนวราวุธ [รัด-ตะ-นะ-วะ-รา-วุด]

พระธำมรงค์วิเชียรจินดาทำด้วยทองคำ ด้านในลงยา ก้านวงฝังเพชร มีดอกไม้เพชรติดที่ก้านข้างละ ๑ ดอก มีมงคลเพชร ๒ ชั้น กลางฝังเพชรขนาดประมาณ ๑.๖ x ๒.๐ เซนติเมตร
พระธำมรงค์รัตนวราวุธทำด้วยทองคำ ข้างหนึ่งทำเป็นรูปตรีศูลและคทาฝังเพชร อีกข้างหนึ่งทำเป็นรูปสังข์กับจักรฝังเพชร ตัววงฝังเพชร ยอดเป็นนพรัตน์
แต่ใช้โอปอแทนมุกดา กลางฝังเพชรขนาดประมาณ ๒.๕ x ๒.๘ เซนติเมตร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 1,517 ครั้ง