ข่าวเด่น 

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จัดพิธีเสกน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วิหารหลวง

บรรยากาศที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเสกน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหารหลวง ตามพระฤกษ์ เวลา 17.19 น.- 21.30 น.

โดยในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จถึงมณฑลพิธีพระวิหารหลวง และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยประธานศาลฎีกา
เดินทางมาถึงพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และร่วมกันถวายพัดรองที่ระลึก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 68 รูป และพระสงฆ์สวดภาณวาร 4 รูป พระนั่งปรก จำนวน 5 รูป 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ไปยังหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ศีล นายกรัฐมนตรี ไปยังตู้เทียนชัย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจิมเทียนชัย เจ้าหน้าที่มอบเทียนชนวนที่จุดไฟให้นายกรัฐมนตรี 

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ต่อมาเวลา 17.19 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดเทียนชัย พร้อมกับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย
ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัยภูษามาลา แกว่งบันเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ จุดธูปเทียนบูชาเทพยดา
แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ อ่านประกาศชุมนุมเทวดา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 

โดยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทเสกทำน้ำ นายกรัฐมนตรี จุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์ แล้วถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
และเมื่อเสกทำน้ำพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงจากอาสน์สงฆ์ที่ประทับ ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้
และทรงประพรมน้ำอภิเษก ที่คนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ ระหว่างนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

ต่อจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายคันประทีป สั่นกระดิ่ง และโปรยข้าวตอกดอกไม้ ที่คนโทน้ำอภิเษก จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ
ระหว่างนี้ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

นายกรัฐมนตรี ไปยังหน้าพระสวดภาณวาร จุดเทียนทองและเงิน พร้อมเครื่องบูชากระบะมุก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระสวดภาณวารจุดเทียนพุทธาภิเษก ข้างตู้เทียนชัยซ้ายขวา นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา เดินทางกลับ

และดับเทียนชัย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม ในเวลา 20.19 น.สำหรับพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 68 รูป และพระสงฆ์นั่งปรก (เจริญจิตตภาวนา) จำนวน 5 รูป
ได้แก่ พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วัดประดู่  จังหวัดสมุทรสงคราม พระโสภณพัฒนคุณ วัดพุน้อย  จังหวัดลพบุรี พระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
พระนันทวิริยาภรณ์ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี และพระสงฆ์สวดภาณวาร จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 4 รูป

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นพรุจ กล่ำทอง
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จำนวนการเข้าชม 964 ครั้ง