ข่าวเด่น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคล เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในพระราชพิธีนี้ด้วย
 
ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประทับรถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการทรงจุดเทียนมหามงคล เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยตลอดเส้นทางมีประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จจำนวนมาก ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเสด็จฯ ถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ประธานจัดงานฯ และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงพระดำเนินขึ้นบนเวที ทรงยืนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
 
 
 
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ความว่า
 
 
ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ทั้งได้มาอยู่ในท่ามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันนี้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นอภิลักขิตกาล ที่เราทุกคนจะได้ร่วมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งรัชสมัย ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความมีเหตุมีผลและคุณธรรมความสุจริต ประเทศไทยจึงดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความเข้มแข็ง ให้ชาวไทยทุกคนตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพำนักอาศัย ได้มีชาติบ้านเมืองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นจุดหมายร่วมกัน ในอันที่จะปฏิบัติสร้างสรรค์ความดีความเจริญ เพื่อความร่มเย็นเป็นปรกติสุข ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และความเจริญยั่งยืนของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราสืบไป ขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาประเทศชาติและประชาชนไทย ให้มีความผาสุกสวัสดีตลอดไป
 
 
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวพระราชดำรัสเสร็จสิ้น ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังดึกก้อง
 
 
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ 2 พุ่ม ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ แล้วทรงถวายความเคารพ จากนั้นทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงจุดเทียนมหามงคล ทรงผินพระพักตร์ไปทางด้านทิศเหนือออกสู่ผู้ร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ต่อมาเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี และเข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถือ
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเสร็จการต่อเทียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผินพระพักตร์ไปทางด้านทิศใต้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงถือโคมเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับผู้ร่วมพิธี 89 วินาที
 
จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดง 3 ชุด คือ 1.การแปรอักษรภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยอากาศยานไร้คนขับประกอบเพลง KING OF KINGS 2.การแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยเด็กและเยาวชน และ 3.การแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย สมควรแก่เวลา เสด็จกลับ
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
บรรยากาศพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีพสกนิกรหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีจนเนืองแน่นสนามหลวงฝั่งทิศใต้ ครั้งเมื่อถึงพิธีจุดเทียนพสกนิกรหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความคิดถึงไว้ไม่ไหว ต่างน้ำตาซึมชูเทียนและเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ยิ่งในการแสดงโดรน ในตอนพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ใช้เทคนิคการบิน เสมือนว่ากำลังทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พสกนิกรต่างเปล่งเสียงออกมาด้วยความคิดถึง
 
 
 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 459 ครั้ง