ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 41 เรือแซง และเรือตำรวจ

เรือแซง คือ เรือกราบ เป็นเรือเล็กและเร็ว ทำหน้าที่เป็นเรืออารักขาพระมหากษัตริย์เหมือนกับทหารมหาดเล็ก สามารถแซงเรือในขบวนมาอารักขาพระมหากษัตริย์ได้ มีจำนวน 7 ลำ ไม่พบหลักฐานที่สร้าง
แต่มีบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดเรือแซง จำนวน 4 ลำ ไว้ท้ายขบวน และในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เพิ่มสำหรับพระตำรวจอีก 2 ลำ โดยใน 4 ลำแรกใช้ทหาร จึงเรียกว่า “เรือแซงทหาร” ส่วนอีก 2 ลำนั้น เรียก “เรือแซง”
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ตัดเรือแซงของพระตำรวจออกไป และเรือแซงทหารได้เปลี่ยนชื่อเป็นเรือแซงจนถึงปัจจุบัน รูปร่าง และขนาดเรือ ลักษณะหัวเรือเชิดขึ้นเหนือแนวน้ำทาสีดำ แต่ละลำมีขนาดไม่เท่ากัน
โดยเรือแซง 1 - 6 มีความยาวเท่ากัน คือ 23.2 เมตร แต่จะมีความกว้างไม่เท่ากันอยู่ระหว่าง 1.40 - 1.62 เมตร ส่วนเรือแซง 7 มีความยาว 24.7 เมตร  กว้าง 1.5 เมตร กำลังพลประจำเรือ ประกอบด้วย นายเรือ 1 นาย นายท้าย 2 นาย
พลสัญญาน 1 นาย เหมือนกันทุกลำ ยกเว้นฝีพายเรือ 1 - 6 มีฝีพาย 24 นาย ส่วนเรือแซง 7 มีฝีพาย 30 นาย ส่วนเรือตำรวจเป็นเรือกราบ ประเภทเรือเหล่าแสนยากรทำหน้าที่เป็นองครักษ์คุ้มกันขบวนเรือพระที่นั่ง
ภายในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอยู่สายกลางริ้วที่ 3 เป็นเรือสำหรับพระตำรวจหลวงชั้นปลัดกรมนั่งคฤห์ มีจำนวน 3 ลำ โดยเรือตำรวจ 1 และตำรวจ 2 อยู่หน้าเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ส่วนเรือตำรวจ 3
อยู่หลังเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ไม่พบประวัติการสร้างทาน้ำมันสีดำเกลี้ยงตลอดทั้งลำเรือ มีความยาว 20.97 เมตร กว้าง 1.41 เมตร ความลึกท้องเรือ 0.47 เมตร
กำลังพลประจำเรือ ลำละ 28 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 1 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 24 นาย พลสัญญาณ 1 นาย

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 481 ครั้ง