ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 43 การบูรณะเรือพระราชพิธี

การเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 นี้ กองทัพเรือและกรมศิลปากร ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเรือพระราชพิธี จำนวน 52 ลำภายหลัง
การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งสุดท้าย สมัยรัชกาลที่ 9 ปี พ.ศ.2555 ถือเป็นการซ่อมบูรณะเรือพระราชพิธีครั้งใหญ่เกิดขึ้นปี พ.ศ.2554 อาทิ การเสริมความมั่นคงโครงสร้างเรือ ประกอบไม้ตัวลำเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9
แกะสลักโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ชำรุด ซ่อมบัลลังก์กัญญาเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ รวมถึงเรือรูปสัตว์ เช่น โขนเรือสุครีพครองเมืองที่แกะสลักหัวโขนเรือใหม่ ซึ่งกระบวนการทำงานนั้นจะใช้เวลานานนับปี เพราะแต่ละขั้นตอนมีความละเอียดซับซ้อน เป็นงานที่มีความประณีตอย่างมาก ต้องใช้ช่างฝีมือหลายด้าน การบูรณะเรือแต่ละลำ กองทัพเรือจะเป็นผู้สำรวจความมั่นคงแข็งแรงด้านโครงสร้างหากชำรุดมากจะต้องเปลี่ยนไม้ และประกอบลำเรือใหม่โดยโกลนหุ่นโอบตัวลำเรือให้เท่าของเดิม และส่งต่องานแกะสลักลวดลายให้กรมศิลปากร   ก่อนดำเนินการจะมีการคัดลอกลายไม้ของเดิม และจึงเริ่มขั้นตอนเขียนแบบเรือพระราชพิธี โดยวัดสัดส่วนตามขนาดจริงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จากนั้นจึงตัดกระดาษแข็ง เพื่อขึ้นรูปสลักไม้
หรือหุ่นโกลน เข้าสู่กระบวนการเทียบประกอบเรือและแกะสลักตามแบบให้มีความสมดุลกัน เมื่อแกะสลักแล้วเสร็จจึงทำการรองพื้น ลงรัก ปิดทอง เขียนสี ประดับกระจกอย่างวิจิตรงดงาม สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้
ได้มีการซ่อมเรือ   พระราชพิธีใหม่อีกครั้ง ส่วนใหญ่เป็นงานซ่อมลวดลายแกะสลักส่วนที่ชำรุด ซ่อมปิดทองประดับกระจกใหม่    เสริมความแข็งแรง ลวดลายประกอบต่างๆ ของพระแท่นบัลลังก์กัญญาของเรือพระที่นั่ง และหลังคาคฤห์เรือรูปสัตว์

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 423 ครั้ง