ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 26 เสด็จเลียบพระนครทางชลมารคสมัยรัชกาลที่ 10

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 อันเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ถึงพระบารมีที่แผ่ไพศาลแล้ว
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งสำนักพระราชวัง ได้ประกาศหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตามขัตติยโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมา และเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรก
ในรัชสมัยเป็นไปด้วยความสง่างาม สมพระเกียรติ รัฐบาล ได้มอบหมายให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานหลักจัดเตรียมความพร้อม โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ รวมถึงหน่วยงานราชการในพระองค์เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้จัดเตรียมเรือพระราชพิธี จํานวน 52 ลํา
ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสำคัญ 4 ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ รวมถึงเรือรูปสัตว์ เรือดั้ง เรือแซง เรือตำรวจ
แต่ด้วยเพราะการว่างเว้นจากการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนับตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2555 กองทัพเรือ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการซ่อมบูรณะเรือพระราชพิธี
ประกอบด้วยการ ซ่อมตัวเรือของกองทัพเรือ และให้กรมศิลปากรประดับตกแต่งเรือจนแล้วเสร็จ และได้ประกอบพิธีบวงสรวงเชิญเรือพระราชพิธีมาใช้ฝึกซ้อมเพื่อให้พร้อมสำหรับพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 408 ครั้ง