ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 21 พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีขึ้นนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2325 ได้เสด็จไปพระราชทานพระกฐินทางชลมารค ณ วัดบางหว้าใหญ่ กับวัดหงส์ ทรงเรือพระที่นั่งศรีสักหลาดพื้นแดงเขียนลายรดน้ำ
เรือชัก 2 ลำ เรือพระที่นั่งทองแขวนฟ้า บ้านใหม่ และบ้านโพธิ์เรียง เรือทรงพระกฐินใช้เรือพระที่นั่งใหญ่แคร่จัตุรมุข เช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 2 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งเรือเป็นขบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่
เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน มีเรือพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเป็นรูปต่าง ๆ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปถวายผ้าพระกฐินทุก ๆ ปี
และนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 9 ยาวนานกว่า 30 ปีที่มิได้มีการถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตรา จนเมื่อปี พ.ศ. 2502 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นใหม่ และตลอดรัชสมัยได้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ไปในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร รวม 11 ครั้ง

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 733 ครั้ง