ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 10 เรือพระราชพิธีสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ขึ้น และพระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำเพื่อทอดพระเนตรทุกข์สุขของราษฎร์ด้วยพระองค์เอง
พร้อมด้วยข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จพระราชดำเนิน เป็นขบวนเรือหลายลำ และเมื่อราษฎรทราบถึงการเสด็จพระราชดำเนินจะพายเรือมาเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่นเสมอในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงมีรับสั่งให้สร้างเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
เพื่อทดแทนเรือลำเดิมที่ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และการจัดสร้างมาแล้วเสร็จในสมัยคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
สำหรับการทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น ได้มีการบันทึกเอกสารประวัติศาสตร์และภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครอย่างมีระเบียบแบบแผนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2454
ประกอบด้วย ภาพเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยทางลาดพระบาท ณ ท่าราชวรดิฐ  ก่อนเสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ขณะเสด็จพระราชดำเนินลงเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์เป็นเรือพลับพลาเพื่อเสด็จประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์  ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งลำทรง เสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร
และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินขึ้นท่าฉนวน วัดอรุณราชวราราม
 
 

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 892 ครั้ง