ข้อปฏิบัติ 

การให้บริการห้องน้ำ และห้องสุขาเคลื่อนที่

การให้บริการห้องน้ำ ห้องสุขา รถสุขาเคลื่อนที่ กรุงเทพมหานคร ได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 48 คัน กระจายตามจุดบริการอาหารที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 6 จุด ๆ ละ 2 คัน
และกระจายตามโซนต่าง ๆ อีกทั้งยังเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่สนับสนุนเพิ่มเติม กรณีไม่เพียงพออีก จำนวน 29 คัน

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพระนคร ได้สำรวจบ้านเรือนของประชาชนที่ยินดีให้การสนับสนุนห้องสุขาสำรองกรณีสุขาเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอสำหรับให้บริการ
ขณะนี้ได้จำนวน 68 หลังคาเรือน โดยจะทำการติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนทราบ

จำนวนการเข้าชม 976 ครั้ง