ดาวน์โหลด 

บทเพลง สดุดีจอมราชา

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สดุดีจอมราชา

ถวายบังคมจอมราชา     พระบุญญาเกริกฟ้าไกล
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร     ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน

ถวายพระพรจอมราชัน     ธ อนันต์ปรีชาชาญ
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ     งามตระการสมขัตติยะไทย

อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง     แสงทองส่องมา     ไพร่ฟ้าต่างสดใส
มหาวชิราลงกรณ     มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย     ถวายใจสดุดี

-----


ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ผู้แต่งทำนอง : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
เรียบเรียงเสียงประสาน : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
วงดนตรี : เฉลิมราชย์
ห้องบันทึกเสียง : จาตุรงค์
นักร้อง : ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทธ์ / กตธิป อัครวิกรัย / ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ / กนกวรรณ อินทรพัฒน์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา”

ด้วยรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำบทเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาและดนตรี มาร่วมพิจารณาบทเพลงที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นำบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง และทั่วประเทศ

สำนักนายกรัฐมนตรี
ได้วางแนวทางเพื่อให้การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา” ในโอกาสต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม โดยกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ให้ใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีที่จัดขึ้น หรือในโอกาสอันควรเพื่อแสดงออกซึ่ง ความจงรักภักดีและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. กรณีสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือในโอกาสอันควรเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสานึก ในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
3. กรณีเอกชน
ให้ใช้เฉพาะงานพิธีที่เอกชนจัดขึ้นหรือในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แต่ทั้งนี้ ไม่ให้ใช้ในงานพิธีส่วนบุคคลโดยเฉพาะหรืองานพิธีที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นหรือชุมชน


สามารถรับฟังและดาว์นโหลดเพลง "สดุดีจอมราชา" ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://www.m-culture.go.th/th/song.php
และ
https://drive.google.com/open?id=1CMOAD8qAnSSwWGenq7PdK7IPOVEG87Yj

 

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 1,304 ครั้ง