คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย

สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย

          สุพรรณหงส์เป็นชื่อเรือพระที่นั่งสำคัญ ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาดังกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร [ทำ-มะ-ทิ-เบด] มีความตอนหนึ่งว่า
“สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย     งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์     ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม”
          “หงส์” เป็นพาหนะของพระพรหมซึ่งเป็นเทพผู้สร้างตามที่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ในคัมภีร์พระเวทกล่าวว่า
พระพรหมเป็นเทพผู้สร้างโลก จากนั้นจึงสร้างสิ่งต่าง ๆ คัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนาพราหมณ์ก็มาจากพระโอษฐ์ของพระพรหม
พราหมณ์จึงนับถือพระพรหมเพราะเป็นผู้สร้างสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล
ส่วนคัมภีร์ปุราณะกล่าวถึงกำเนิดของพระพรหมว่า ครั้งหนึ่งพระนารายณ์บรรทมอยู่เหนือพญา
อนันตนาคราช [อะ-นัน-ตะ-นาก-คะ-ราด] ได้บังเกิดดอกบัวผุดออกมาจากพระนาภี เมื่อดอกบัวบานปรากฏว่า
มีพระพรหมประทับอยู่ภายใน จากนั้นพระพรหมจึงสร้างโลก
พระพรหมทรงมี “หงส์” เป็นพาหนะ ไทยจึงสร้างเป็นโขนเรือพระที่นั่งเป็นรูป “หงส์” แสดงถึง
คติความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ฮินดู ดังความว่า “เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 7,097 ครั้ง