คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระประเทียบ

เรือพระประเทียบ

          เรือพระประเทียบ เป็นเรือพระที่นั่งศรีที่โปรดให้เจ้านายฝ่ายในประทับเข้าขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
สมัยรัตนโกสินทร์เมื่อเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว
โปรดให้เรือพระประเทียบเข้าในขบวนพยุหยาตราเลียบพระนครด้วย
          คราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระปรมาภิไธยในขณะนั้น
ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปทรงบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า [สม-เด็ด-พฺระ-บู-ระ-พะ-มะ-หา-กะ-สัด-ตฺริ-ยา-ทิ-ราด-เจ้า]
เสด็จลงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ท่าวาสุกรี ล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยา เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งที่ท่าราชวรดิฐ ครั้งนั้นโปรดให้จัดเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ [อะ-เหฺนก-กะ-ชาด-พุ-ชง]
เป็นเรือพระประเทียบและโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับตามเสด็จในเรือพระประเทียบนี้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 282 ครั้ง