คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งศรี (๒)

เรือพระที่นั่งศรี (๒)

          เรือพระที่นั่งศรีที่พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาทรงใช้เป็นเรือพระที่นั่งลำลองเวลาเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค และไม่ได้จัดเข้าแห่ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนั้น
ครั้นถึงสมัยธนบุรี และต้นรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานการสร้างเรือพระที่นั่งศรี
เช่น พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี [ทิ-พา-กอ-ระ-วง-มะ-หา-โก-สา-ทิบ-บอ-ดี] (ขำ  บุนนาค)
มีความตอนหนึ่งว่า รัชกาลที่ ๑ โปรดให้สร้างเรือพระที่นั่งกิ่ง เรือพระที่นั่งเอกชัย เรือพระที่นั่งศรี และเรือพระที่นั่งอื่น ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก
เพื่อทดแทนเรือลำเดิมที่ถูกทำลายไปในสมัยอยุธยาตอนปลาย ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งศรี เช่น เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงษ ยาว ๑๖ วา
เรือพระที่นั่งบุษบกพิศาล ยาว ๑๕ วา  เรือพระที่นั่งวิมานอมรินทร์ ยาว ๑๒ วา ๓ ศอกคืบ
และโปรดให้เรือพระที่นั่งศรีที่สร้างขึ้นใหม่นี้เข้าในขบวนแห่พยุหยาตราทางชลมารคด้วย จากแต่เดิมที่ไม่เคยใช้เรือพระที่นั่งศรีเข้าในขบวนแห่พยุหยาตราทางชลมารค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 226 ครั้ง