คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งเอกชัย (๑)

เรือพระที่นั่งเอกชัย (๑)
[เอก-กะ-ไช]

          เรือพระที่นั่งเอกชัย เป็นเรือที่มีโขนเรือสูง แกะสลักและเขียนลวดลายโขนเรือเป็นหน้าเหรา [เห-รา] ขึ้นทำเนียบเป็นเรือพระที่นั่งชั้นรองลงมาจากเรือพระที่นั่งกิ่ง
สมัยอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้ปรับปรุงรูปแบบและหน้าที่ของเรือรบขึ้นใหม่ ๒ ชนิด คือ เรือชัย
และเรือรูปสัตว์ซึ่งบางครั้งเรียกว่า เรือศีรษะสัตว์ โดยอาศัยเรือแซเป็นต้นแบบ
เรือแซเป็นเรือขุดจากไม้ทั้งต้นอย่างที่เรียกว่า “เรือมาด” มีขนาดใหญ่ ลำหนึ่ง ๆ [ลำ-หฺนึ่ง-ลำ-หฺนึ่ง] ใช้พลกรรเชียง ๒๐ คน
ใช้ลำเลียงทหารและอาวุธยุทธภัณฑ์  เรือแซที่เห็นอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ ๒ ลำ ได้แก่ เรือเสือทะยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ [คำ-รน-สิน]
เรือแซที่แปลงเป็นเรือชัยมีความยาวประมาณ ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร มีโขนเรืองอนสูงขึ้นไป ใช้ฝีพายประจำเรือ ๖๐ ถึง ๗๐ คน
เมื่อขึ้นทำเนียบเป็นเรือพระที่นั่ง เรียกว่า เรือพระที่นั่งเอกชัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 286 ครั้ง