คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งกิ่ง (๒)

เรือพระที่นั่งกิ่ง (๒)

          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงอธิบายเรื่องเรือพระที่นั่งกิ่งไว้ใน “บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๑” ว่า
เรือกิ่ง กับ เรือชัย ใช้เรียกกันสับสนอยู่เสมอ ฉันเคยคิดวินิจฉัยมาพักหนึ่งแล้ว เห็นว่า เรือชัย แปลว่า เรือชะนะ จะเปนเรือชะนิดไรก็ได้
แต่ เรือกิ่ง จะต้องเปนชื่อชะนิดเรือและเรือชะนิดนั้นจะต้องมีอะไรที่ควรเรียกว่ากิ่งติดอยู่ นึกไปก็นึกได้ มีความปรากฏในพระราชพงศาวดาร
ตอนหนึ่งว่า พระเจ้าทรงธรรมเสด็จไปไหนแห่งหนึ่ง พวกฝีพายเอากิ่งดอกเลามาปักขึ้นที่หัวเรือท้ายเรือ
ทอดพระเนตรเห็นตรัสว่างามดี สั่งให้ช่างจำลัก
[จำ-หฺลัก] ไม้ติดหัวท้ายเรืออย่างกิ่งดอกเลาเปนประจำ...”
และโปรดให้เรียกเรือพระที่นั่งเอกชัย [เอก-กะ-ไช] ที่ทรงนั้นเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งแทน ขึ้นทำเนียบเป็นเรือพระที่นั่งที่มีลำดับชั้นสูงสุด
ส่วนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ รับสั่งถึงว่า สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จไปไหนแห่งหนึ่งนั้น คือ
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรรอยพระพุทธบาทซึ่งพรานบุญพบที่เมืองสระบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 201 ครั้ง