คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่ง

เรือพระที่นั่ง

เรือพระที่นั่ง หมายถึงเรือลำที่พระมหากษัตริย์ประทับเวลาเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค บางครั้งเรียกเรือต้น เรือพระที่นั่งมีหลายประเภท
เช่น เรือพระที่นั่งกิ่ง เรือพระที่นั่งเอกชัย [เอก-กะ-ไช] เรือพระที่นั่งศรี เรือพระที่นั่งกราบ
เมื่อพระมหากษัตริย์ประทับเรือลำใด จะเรียกเรือลำนั้นว่า “เรือพระที่นั่ง” “เรือพระที่นั่งทรง” หรือ “เรือพระที่นั่งลำทรง”
ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคต้องจัดเรือพระที่นั่งรองตามเสด็จ อยู่หลังเรือพระที่นั่งทรงด้วยทุกครั้งอย่างน้อย ๑ ลำ
เตรียมไว้สำรอง หากเรือพระที่นั่งทรงชำรุด พระมหากษัตริย์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือพระที่นั่งรองแทน
          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์มีพระวินิจฉัยว่า “อันเรือพระที่นั่งนั้น ไม่จำเป็นว่าทรงลำไหน จึงจะเรียกลำนั้นว่าเรือพระที่นั่ง
แม้เป็นเรือที่เคยทรงหรือเรือที่เตรียมสำหรับทรง ก็เรียกว่า
‘เรือพระที่นั่ง’ ทั้งนั้น”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 522 ครั้ง