คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่ ๙

ริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่ ๙

การจัดริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ปรับเปลี่ยนหลายครั้งนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา ในสมัยรัชกาลที่ ๙ เมื่อมีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคใหญ่ในการเสด็จ
พระราชดำเนินไปบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า [สม-เด็ด-พฺระ-บู-ระ-พะ-มะ-หา-กะ-สัด-ตฺริ-ยา-ทิ-ราด-เจ้า] เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปรับริ้วขบวนใหม่ ดังนี้
๑. ถอนเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นมาเป็นเรือขบวนหลังสายใน อยู่ในสายเดียวกับเรือรูปสัตว์ที่อยู่ในขบวนหน้า
๒. จัดเรือดั้งคู่ ๑๑ ไปเป็นเรือประตูหน้า แต่ให้อยู่ในสายเดียวกับเรือพิฆาตและเรือรูปสัตว์
๓. ขบวนหน้าสายนอก ให้ลดจาก ๑๑ คู่ เป็น ๖ คู่ มีเรือรูปสัตว์ ๔ คู่ เป็นสายใน
๔. ถอนเรือดั้งคู่ที่ ๗ ถึง ๑๐ จำนวน ๔ คู่ มาเป็นเรือขบวนหลังสายนอก การปรับขบวนพยุหยาตราขึ้นใหม่นี้มีลักษณะเหมือนดาวล้อมเดือน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 237 ครั้ง