คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๔)

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๔)

ในสมัยรัชกาลที่ ๗ โปรดให้ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต [กฺรม-มะ-พฺระ-นะ-คอน-สะ-หฺวัน-วอ-ระ-พิ-นิด]
ซึ่งทรงทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ทรงวางหลักเกณฑ์การจัดระเบียบขบวนเรือสำหรับเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคขึ้นใหม่ 
ริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ทรงจัดขึ้นใหม่นี้มี ๕ แบบ คือ
๑) ขบวนพยุหยาตราใหญ่ เดิมใช้ว่า “ขบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่” ใช้ในโอกาสพระราชทานพระกฐิน หรือในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค
๒) ขบวนพยุหยาตราน้อย เดิมใช้ว่า “ขบวนพยุหยาตราอย่างน้อย” โดยปรกติ จัดในการพระราชทานพระกฐินทางชลมารค
๓) ขบวนราบใหญ่ทางชลมารค  ๔) ขบวนราบน้อยทางชลมารค  และ ๕) ขบวนราบย่อทางชลมารค เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเห็นชอบ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตามระเบียบนี้ทุกประการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จำนวนการเข้าชม 402 ครั้ง