คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เลียบพระนคร

เลียบพระนคร

เลียบพระนคร หมายถึง เสด็จพระราชดำเนินรอบพระนครภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและชื่นชมพระบารมี
พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค เช่น ในสมัยอยุธยา พระเพทราชา [พฺระ-เพด-รา-ชา]
เสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารค ดังพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขามีข้อความว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเครื่องสิริราชวิภูษนาภรณ์ [เคฺรื่อง-สิ-หฺริ-ราด-ชะ-วิ-พู-สะ-นา-พอน]
แล้วเสร็จเสด็จทรงพระราชยาน ... โดยกระบวนพยุหยาตราหน้าหลังพรั่งพร้อมเสร็จ ก็เสด็จประทักษิณเลียบพระนคร”

ในสมัยรัตนโกสินทร์ จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ [สม-เด็ด-พฺระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดีสี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-วุด] พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้อความว่า
“วันที่ ๔ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก [รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก] ๑๓๐ เปนวันกำหนดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิรด้วยขบวรพยุหยาตราเลียบพระนครโดยชลมารคตามราชประเพณี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 1,551 ครั้ง