คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ดอกพิกุลทอง ดอกพิกุลเงิน

ดอกพิกุลทอง ดอกพิกุลเงิน

ตามตำนาน พิกุลเป็นต้นไม้สวรรค์ในสวนของพระอินทร์ ในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เป็นมงคล เช่น พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีลงสรง พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสมมุติเทพทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินพระราชทาน
เปรียบเสมือนเทวดาโปรยดอกไม้ลงมาให้มนุษย์ได้ชื่นชมและเป็นสิริมงคล 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อพระมหากษัตริย์ประทับที่พระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ [ขัด-ติ-ยะ-ราด-ชะ-วะ-รา-พอน]
เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสงราชศาสตราวุธ แล้วหัวหน้าพราหมณ์ถวายพระพรชัยมงคล พระมหากษัตริย์มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย
แล้วทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงิน พระราชทานแก่พราหมณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ใหญ่ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นั้น
และในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระมหากษัตริย์ทรงโปรยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินพระราชทานพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่ทรงลาดพระแท่นราชบรรจถรณ์ถวาย [พฺระ-แท่น-ราด-ชะ-บัน-จะ-ถอน]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 2,937 ครั้ง