คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระชฎามหากฐิน (๑)

พระชฎามหากฐิน (๑)

คำว่า ชฎา มาจากคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตว่า ชฏา [ชะ-ตา] ซึ่งแปลว่า ผมที่ขมวดเกล้าสูงขึ้น พระชฎาเป็นเครื่องราชศิราภรณ์อย่างหนึ่ง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายเกี่ยวกับชฎาและพระชฎามหากฐินไว้ว่า ชฎา เกิดแต่ผ้าโพก ส่วนพระชฎามหากฐิน หมายถึง พระชฎาที่มักทรงเมื่อเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน 

ตามหนังสือราชูปโภคและพระราชฐาน พระชฎามหากฐินเป็นคำเรียกพระชฎาห้ายอดอย่างสามัญ ทำด้วยทองลงยาประดับเพชร ปลายเป็น ๕ ยอด
มีกรรเจียกและใบสน หรือปักขนนกวายุภักษ์ สร้างในรัชกาลที่ ๑ องค์ ๑ และรัชกาลที่ ๕ โปรดให้สร้างองค์ ๑ มีชื่อว่า พระมหาชมพู
เพราะลงยาสีชมพูทั้งองค์ ต่อมารัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ โปรดให้สร้างอีกรัชกาลละ ๑ องค์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 442 ครั้ง