คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ทรงหลั่งทักษิโณทก

ทรงหลั่งทักษิโณทก

การทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโอกาสต่าง ๆ เช่น พระราชกุศลมาฆบูชา พระราชกุศลวิสาขบูชา เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ
หรือถวายพระธรรมเทศนาจบ พระมหากษัตริย์จะถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แล้วทรงหลั่งทักษิโณทกคือกรวดน้ำ
พระสงฆ์ทั้งหมดถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เป็นราชประเพณี

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น เมื่อทรงรับการถวายน้ำอภิเษกจากผู้ถวายน้ำทั้ง ๘ ทิศที่พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ [อัด-ถะ-ทิด-อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด] แล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ [พัด-ทฺระ-บิด] เพื่อทรงรับพระสุพรรณบัฏ [พฺระ-สุ-พัน-นะ-บัด] พระปรมาภิไธย
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ [เคฺรื่อง-เบ็น-จะ-ราด-ชะ-กะ-กุด-ทะ-พัน] เครื่องขัตติยราชูปโภค [เคฺรื่อง-ขัด-ติ-ยะ-รา-ชู-ปะ-โพก]
และพระแสงราชศาสตราวุธแล้ว หัวหน้าพราหมณ์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล [ไช-ยะ-มง-คน]
จากนั้นมีพระบรมราชโองการตอบพระราชทานอารักขาปวงชนชาวไทย หัวหน้าพราหมณ์กราบบังคมทูลรับพระบรมราชโองการแล้ว
ทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน [พฺระ-ราด-ชะ-สัด-ตะ-ยา-ทิด-สะ-ถาน] จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 300 ครั้ง