คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พราหมณ์พฤฒิบาศ

พราหมณ์พฤฒิบาศ

พราหมณ์พฤฒิบาศ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบายว่า เป็นพราหมณ์พวกหนึ่ง มีหน้าที่ทำพิธีเกี่ยวกับช้างและปัดเสนียดจัญไร
ส่วนทำเนียบข้าราชการกระทรวงวังแลกรมขึ้น พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ อธิบายว่า กรมพระราชพิธีมีกรมในสังกัดที่เกี่ยวกับพราหมณ์ ๒ กรม คือ
กรมพราหมณ์พิธี มีพระราชครูวามเทพมุนี [พฺระ-ราด-ชะ-คฺรู-วาม-มะ-เทบ-มุ-นี] เป็นเจ้ากรม
ส่วนกรมพราหมณ์พฤฒิบาศ มีพระสิทธิไชยบดี [พฺระ-สิด-ทิ-ไช-บอ-ดี] เป็นเจ้ากรม

พราหมณ์พิธี มีหน้าที่ถวายงานเกี่ยวกับพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น อ่านประกาศพระราชพิธีและถวายน้ำเทพมนตร์ในพระราชพิธีที่เป็นมงคล
ส่วนพราหมณ์พฤฒิบาศ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลช้างหลวง เช่น คล้องช้างป่ามาฝึกเพื่อใช้ในราชการ และเมื่อมีเหตุการณ์คนตายขึ้นในพระบรมมหาราชวังหรือที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์
พราหมณ์พฤฒิบาศจะเป็นผู้ทำพิธีกลบบัตรสุมเพลิง [กฺลบ-บัด-สุม-เพฺลิง] คือการทำพื้นดินตรงที่เกิดเหตุให้สะอาดและเป็นมงคล แล้วนำวิญญาณผู้ตายออกจากที่เกิดเหตุไปลอยแม่น้ำ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 472 ครั้ง