ข่าวเด่น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค
วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๖.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด...
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม และวัดอรุณราชวราราม ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ โดยเสด็จด้วย
วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วานนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
วันนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๖.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวอำเภอสุไหงโก-ลก กว่า 20,000 คน ร่วมพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี และพี่น้องชาวราชสีห์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางคนที รวมกันใส่เสื้อเหลือง รวมตัวกันกว่า 450 คน เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยขอยึดคำสัตย์ปฏิญาณ ว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคาม ชุมนุมแสดงออกประกาศเจตนารมณ์จะร่วมกันปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์
ในหลวง พระราชทาน สมุดพระราชทาน พร้อมภาพฝีพระหัตถ์ลายเส้นพระราชทาน ให้กำลังใจ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”